Nasi młodzi misjonarze (Młodzież Trzeciego Tysiąclecia) już wyjechali na misje Wielkiego Tygodnia do Rumunii i na Litwę.

Wraz z młodzieżą, do Ejszyszek (Litwa) pojechali o. Matthew Devereux LC i o. Wawrzyniec Pryczkowski. Z kolei  wyprawie misyjnej do Nowego Solonca w Rumunii przewodzi o. Mariusz Kiełbasa, LC. Do miejsc zamieszakałych m.in. przez najuboższych Polaków, zabrano dary: środki czystości, żywność, materiały szkolne i zabawki ofiarowane przez wielu ludzi o szczodrych sercach; duża część darów rzeczowych pochodziła z Operacji Kilo, przeprowadzonych w Wielkim Poście.

W dniu 3 kwietnia, w Klubie Horyzont odbyła się Msza święta na rozesłanie misjonarzy, której przewodniczył ks. biskup Jan Zając. Młodzi misjonarze otrzymali krzyże misyjne oraz uroczyste błogosawieństwo od Księdza Biskupa.

Pamiętajmy w tym Wielkim Tygodniu o naszych misjonarzach i polecajmy ich trud i posługę Bożej Opatrzności!

Modlitwa św. Jana XXIII za misjonarzy

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości.
Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach.
Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie.
Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.
Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.